Image

Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden en regelgeving

Indien u als opdrachtgever bepaalde eisen, voorwaarden, reglementen, voorschriften, geheimhoudingsverklaringen e.d. heeft, dienen die voorafgaand aan het aangevraagde optreden bij de coördinator bekend gemaakt te zijn.

 2. Aanvragen

Aanvragen kunnen worden gedaan per e-mail of via onze website bij onze coördinator. Boekingen zijn pas definitief nadat deze per e-mail door onze coördinator zijn bevestigd

 3. Coördinatie oefeningen

Bij aanvragen van meer dan vijf lotussen zal er, tenzij anders afgesproken, een lotuscoördinator vanuit de kring meekomen. Deze zal gefactureerd worden tegen hetzelfde tarief als een lotus.

 4. Annuleringen

Tot maximaal 24 uur voor aanvang van het optreden kunt u kosteloos de aanvraag annuleren bij de coördinator. Indien u dit telefonisch doet, dient u dit ook per e-mail te bevestigen. Indien u binnen 24 uur voor aanvang van de aanvraag annuleert, zal het voor 100% in rekening worden gebracht. Reiskostenvergoeding betaald u alleen als de lotus die heeft gemaakt

 5. Verzekering

Op het moment van de inzet zijn onze lotussen verzekerd conform de Wettelijke Aansprakelijkheid. Indien er tijdens het optreden een schade wordt veroorzaakt of een ongeluk voordoet, dient u dit te melden bij de coördinator. Wij hanteren hiervoor een termijn van twee weken na de opdracht.

 6. Ongewenste intimiteiten en omgangsvormen.

Eerste hulp verlenen is omgaan met mensen. Er vinden handelingen plaats waarbij de hulpverlener ‘contact’ heeft met de lotus en soms ook andersom. Uw instructeur dient erop toe te zien dat de normale omgangsvormen worden gehanteerd. Klachten hierover dienen besproken te worden met de lotus en gemeld worden bij de coördinator.

 7. Grimeruimte

Opdrachtgever dient te zorgen voor een hygiënisch, degelijk verlichte en verwarmde ruimte waar de lotussen zich kunnen grimeren en/of kunnen wachten tot het moment van optreden. De lotus moet toegang hebben tot een toilet en wasbak.

 8. Figuranten

Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van eigen figuranten, dient dit vooraf te zijn gemeld aan de coördinator van de kring. Figuranten kunnen door onze lotussen gegrimeerd en geïnstrueerd worden. Hiervoor mag de Lotuskring €5 per figurant in rekening brengen, afhankelijk van de grootte van het letsel. Eigen figuranten vallen niet onder de verantwoording van onze kring.

 9. No-Play

Tijdens het acteren dient de opdrachtgever de No-Play procedure in acht te nemen. Indien zich een echt ongeval tijdens de oefening of training voordoet, zal het lotus het codewoord ‘No-Play’ gebruiken. Op dit moment dient direct te worden gestaakt om hulpverlening voor het slachtoffer te worden gestart.

10. Betalingen

U ontvangt voor onze dienstverlening een factuur van de kring. Deze factuur kan zijn opgehoogd met administratiekosten, parkeer- en/of reiskosten. Indien de lotus voor een langere tijd is ingezet dan geboekt, wordt u extra tijd conform het uurtarief in rekening gebracht. Uw factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen krijgt u eerst een herinnering toegestuurd. Wordt er dan nog niet betaald dan volgt er een aanmaning en zijn wij genoodzaakt per aanmaning € 5,00 administratie- en verzendkosten in rekening te brengen. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. Bij een niet tijdige betaling houdt de kring zich het recht voor om eventueel reeds geboekte levering van lotussen op te schorten.

11. Instructie

De lotus dient bij voorkeur voordat het “spel” begint een lotusinstructie op papier te ontvangen. Dit om te voorkomen dat er onduidelijkheden zijn over het uit te beelden letsel/ziektebeeld.

12. Overmacht

Indien de lotuskring door overmacht geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zoals het daadwerkelijk uitvoeren van de inzet, is geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de opdrachtgever verschuldigd, maar is de vergoeding beperkt tot de reeds betaalde vergoedingen, met aftrek van de daadwerkelijk door de lotuskring gemaakte kosten.

13. Voorkeuren

Sommige opdrachtgevers hebben voorkeuren met betrekking tot welke lotus ze willen voor een opdracht. Dit dient vooraf doorgegeven te worden aan de coördinator. Opdrachtgevers mogen lotussen zelf benaderen voor opdrachten maar bevestigen de opdracht dan bij de coördinator. De facturatie zal altijd via de kring gaan.

14. BTW

Lotuswerkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW en zal dus niet in rekening worden gebracht.

15. Belastingdienst

Onze financiële administratie zal conform de omzet- en inkomstenbelasting jaarlijks bij de belastingdienst worden ingediend.

16. Klachten

Indien u klachten of opmerkingen heeft over de kring, onze lotussen of andere zaken, verzoeken wij u binnen 4 weken na de opdracht uw klacht per e-mail in te dienen bij de coördinator van de kring via coordinator@lotuskringdehoekschewaard.nl

17. Foto-/videobeelden.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de lotus foto- of videobeelden te maken waarop de lotus herkenbaar in beeld is.

18. Eigendomsvoorbehoud.

Voor zover mogelijk is op elke overeenkomst tussen Lotuskring de Hoeksche Waard en opdrachtgever het Nederlands recht van toepassing

Deze voorwaarden zijn geldig per 1 januari 2021 en kunnen tussentijds worden gewijzigd, eventuele gewijzigde voorwaarden worden op de website geplaatst

  • Tarief Standaard Lotus € 30,00 p.p. per uur met een minimum van 3 uur.
  • Tarief Lotus Specialist € 42,00 p.p. per uur met een minimum van 3 uur.
  • Reiskosten € 0,31 per kilometer, we hebben geen beperking in afstand. Wel is het zo dat een lotus zelf beslist of de opdracht wordt aanvaard. Vindt deze de afstand te groot dan zal deze zich hier niet op inschrijven.
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer dan worden deze kosten geheel in rekening gebracht
  • Parkeer- en tolkosten welke gemaakt zijn worden geheel in rekening gebracht
  • Per lotus worden telefoon- en administratiekosten in rekening gebracht van € 0,50
  • Nadat uw aanvraag binnen is gekomen bij de coördinator zal deze de aanvraag via e-mail naar de lotussen sturen. Degenen die deze opdracht op zich willen nemen melden dat aan de coördinator en die maakt de keuze wie de opdracht gaat uitvoeren. Wil niemand de opdracht aannemen dan zal de coördinator dat natuurlijk aan u laten weten.
  • Mocht het zo zijn dat een lotus al onderweg of reeds aanwezig is en deze inzet wordt geannuleerd dan worden ook de reis- en parkeerkosten doorberekend.
  • Wij hebben op dit moment 25 gediplomeerde lotussen, zowel mannen als vrouwen. Zoekt u een lotus met specifieke vaardigheden dan kunt u dit ook bij de aanvraag kenbaar maken.
Voor EHBO trainingen bij bedrijven en verenigingen
© 2024 Lotuskring de Hoeksche Waard

Search